Navigation and Content

Dear User,

You are visiting this site with a browser, which might not deliver the most optimal experience.

You are still able to proceed, but in order to best experience this page, we recommend using Edge, Firefox and Chrome.

You are in  Global
or Select a different location

PODMÍNKY POUŽITÍ

Podmínky Použití – Portál ‘myDHLi’

 1. Společnost DHL Global Forwarding Management GmbH, dále označovaná jako „DHL Global Forwarding“, nabízí Zákazníkům (dále jen „Zákazníci“) portál (dále jen „myDHLi”), přičemž zákazníkem může být podnikatel nebo zaměstnanec, který vystupuje jménem společnosti za účelem vyžádání nezávazné nabídky, rezervace dopravní služby, sledování zásilek a žádosti o poskytnutí dalších služeb co nejjednodušším způsobem, pomocí funkcí obsažených v myDHLi (souhrnně nazýváno „Funkce”).
 2. Tyto podmínky budou platit v souvislosti s používáním serveru myDHLi a jeho funkcí. K tomu, aby zákazníci mohli server myDHLi nebo jeho určité funkce využívat v plném rozsahu jako registrovaní zákazníci se mohou vztahovat další podmínky, které musí zákazník samostatně odsouhlasit. Všechny přepravní služby poskytované společností DHL Global Forwarding nebo společnostmi k ní přidružené (dále jen „DHL”) podléhají podmínkám přepravních služeb příslušné společnosti DHL, která službu nabízí.
 3. Zákazníci, kteří si přejí využívat myDHLi a jeho funkce v plném rozsahu musí zadat uživatelské jméno a heslo, které na žádost zákazníků poskytne společnost DHL Global Forwarding. Předpokladem pro obdržení uživatelského jména a hesla je uzavření zákaznické smlouvy se společností DHL.
 4. Nabídky vytvořené pomocí funkce QUOTE + BOOK nejsou závazné a nepředstavují pro společnost DHL Transportation Services (dále jen „Transportation Services“) smluvní závazek. Uzavření smlouvy se společností Transportation Services vyžaduje přijetí závazné nabídky příslušným subjektem DHL, kterou může zákazník podat tím, že si ve službě QUOTE + BOOK vybere a zarezervuje nějakou službu.
 5. Zákazníci mohou používat server myDHLi pouze pro účely týkající se společnosti DHL Global Forwarding, které jsou uvedeny v odstavci 1. Zákazník nesmí za (a) upravovat jakékoliv vlastnosti, funkčnosti nebo bezpečnostní prvky myDHLi a funkce, ani do nich nesmí zasahovat nebo je deaktivovat; (b) rušit, obcházet, vypínat, odstraňovat, deaktivovat nebo jinak zabránit použití jakýchkoliv ochranných mechanismů myDHLi a jeho funkcí nebo (c) zpětně dešifrovat, dekompilovat, rozebrat nebo odvozovat zdrojový kód, případně základní myšlenky, algoritmy, strukturu nebo organizační formu myDHLi a funkcí.
 6. Zákazník souhlasí, že společnost DHL Global Forwarding má právo na základě svého vlastního uvážení kdykoli funkce a myDHLi upravit nebo nahradit jiným řešením.
 7. Společnost DHL Global Forwarding si vyhrazuje právo kdykoli změnit a/nebo omezit používání jakékoliv funkce a/nebo jakéhokoliv obsahu, zejména tehdy, pokud jsou (a) funkce a/nebo obsah pozměněny nebo zrušeny nebo pokud (b) zákazník porušil podmínky použití myDHLi nebo (c) je nutné provést údržbu. Zákazník souhlasí s tím, že společnost DHL Global Forwarding nebude ve vztahu k zákazníkovi ani jakékoliv třetí straně odpovědná za jakékoliv úpravy, pozastavení nebo zrušení funkcí a/nebo obsahu.
 8. Všechna data, texty, grafika, uživatelská rozhraní, databáze, ochranné známky, loga a počítačový kód (dále jen „Obsah”) mimo jiné včetně návrhu, struktury, výběru, vyjádření, „celkového vzhledu a dojmu“ a ujednání tohoto obsahu v myDHLi jsou ve vlastnictví nebo jsou poskytována na základě licence DHL Global Forwarding a jsou chráněna autorskými právy, zákony upravujícími ochranné známky a dalšími právy duševního vlastnictví. Není-li v těchto podmínkách použití nebo ve funkci uvedeno výslovně něco jiného, nesmí být žádná část myDHLi a žádný obsah kopírovány, reprodukovány, nahrávány, přenášeny ani distribuovány žádným způsobem na žádný jiný počítač, server, webovou stránku nebo jiné médium za účelem zveřejnění nebo distribuce, ani nesmí být jinak používány bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti DHL Global Forwarding.
 9. Zákazník nese odpovědnost za všechny činnosti prováděné prostřednictvím myDHLi, mimo jiné včetně dalších oznamovacích funkčností v souladu s platnými zákony na ochranu konkurence a dat. Zákazník musí zejména obdržet souhlas adresáta před použitím funkce „Sdílet“ nebo „Rezervace“. Zákazník DHL Global Forwarding musí na požádání poskytnout společnosti DHL Global Forwarding doklad o souhlasu. Zákazník zajišťuje, že splnil své zákonné povinnosti týkající se osobních údajů poskytnutých společnosti DHL Global Forwarding, včetně údajů o příjemci, které mohou být vyžadovány pro přepravu, doručení a logistické služby, jako je např. jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo. Zákazník informuje příjemce o zpracování jejich osobních údajů pro výše uvedené účely, včetně zpracování pro účely dokladu o doručení. Zákazník nesmí podávat žádné nabídky konkurentům společnosti DHL. Konkurenti DHL jsou definováni jako jakákoliv společnost, která nabízí přepravu zboží a související logistické služby.
 10. Zákazník musí uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti a chránit je proti přístupu neoprávněných třetích stran a nesmí je poskytovat neoprávněným uživatelům. Oprávněni zákazníkem budou pouze osoby, které budou potřebovat přístup k myDHLi, aby mohly používat funkce jménem zákazníka (dále jen „oprávněný uživatel“). Zákazník musí oprávněné uživatele informovat o jejich povinnostech a oprávnění uživatelé se mu musí v tomto ohledu zavázat k jejich dodržování. Zákazník souhlasí s tím, že bude společnost DHL Global Forwarding okamžitě informovat o jakémkoliv neoprávněném používání účtu nebo hesla Zákazníka nebo jakémkoliv narušení bezpečnosti.
 11. Zákazník je povinen provést všechny nezbytné kroky pro zajištění toho, aby zákazník nepřenášel, ani nepřijímal žádné počítačové viry, červy, ani jakýkoliv software, který může nebo jehož účelem je škodit, zasahovat, zadržovat nebo odcizit jakýkoliv systém, data nebo informace společnosti DHL Global Forwarding jakéhokoliv charakteru.
 12. Zákazník musí udělat maximum pro to, aby veškeré informace, které poskytuje společnosti DHL prostřednictvím myDHLi, byly úplné, správné a přesné. Zákazník ponese výhradní odpovědnost za jakékoliv škody nebo následky, které mohou vzniknout z používání lživých, nesprávných nebo neúplných informací.
 13. DHL bude zpracovávat osobní data, která zákazník poskytl v myDHLi, v souladu s “Oznámením o ochraně osobních údajů” v patičce webové stránky. myDHLi může obsahovat odkazy na jiné webové stránky nezávislých třetích stran (dále jen „propojené weby“). Tyto „propojené weby“ nejsou spravovány společností DHL Global Forwarding a DHL Global Forwarding nenese odpovědnost za obsah těchto propojených webů, ani nijak nepotvrzuje nezávadnost/způsobilost tohoto obsahu, včetně jakýchkoliv informací a materiálů obsažených na těchto propojených webech.
 14. Služby a informace na myDHLi jsou poskytovány tak, jak jsou. DHL Global Forwarding v maximálním ze zákona přípustném rozsahu odmítá jakékoli záruky, bez ohledu na to, zda jsou výslovné, mlčky předpokládané, zákonné nebo jiné, mimo jiné včetně mlčky předpokládaných záruk prodejnosti, neporušování práv třetích stran a vhodnosti pro určitý účel. DHL, její přidružené společnosti ani zástupci nepronáší žádná prohlášení nebo záruky ohledně přesnosti, úplnosti, bezpečnosti nebo včasnosti služeb, obsahu nebo informací poskytovaných na nebo prostřednictvím myDHLi. Žádné informace získané prostřednictvím myDHLi nezakládají jakoukoliv záruku, kterou DHL v těchto podmínkách výslovně neuvádí.
 15. DHL Global Forwarding, její přidružené společnosti ani zástupci neponesou v zákonem přípustném rozsahu odpovědnost za jakékoliv náhodné, nepřímé, exemplární, trestní a následné škody, ušlý zisk nebo škody vyplývající ze (a) ztracených dat nebo přerušení podnikatelské činnosti nebo jinak vyplývající z používání nebo neschopnosti používat myDHLi nebo (b) nesprávného používání myDHLi jakýmkoliv zaměstnancem Zákazníka, který není oprávněn používat myDHLi, buď na základě záruky, smlouvy, deliktu, přestupku nebo jakékoliv jiné právní teorie a bez ohledu na to, zda společnost DHL je nebo není informována o možnosti takových škod. Bez omezení výše uvedeného a v rozsahu, jak to připouští platné zákony, nesmí celková odpovědnost DHL za jakékoliv škody (přímé nebo jakékoliv jiné) nebo ztrátu bez ohledu na formu činnosti nebo nároku, ať již v rámci smlouvy, deliktu jiným způsobem překročit hranici 100 EUR. V míře, ve které to připouští zákony, jsou nápravná opatření uvedená v těchto podmínkách exkluzivní a omezují se na opatření uvedená v těchto podmínkách.
 16. Zákazník tímto společnost DHL v plném rozsahu odškodňuje proti jakýmkoli a veškerým odpovědnostem, nákladům, požadavkům, příčinám opatření, škodám a výdajům, které vyplývají nebo souvisí s porušením jakýchkoliv ustanovení těchto podmínek používání Zákazníkem.
 17. Společnost DHL Global Forwarding může kdykoli na základě svého uvážení pozastavit používání myDHLi zákazníkem. V případě takového pozastavení musí zákazník (a) okamžitě přestat používat myDHLi a (b) nesmí myDHLi a jeho funkce používat v budoucnosti. Zákazník souhlasí s tím, že společnost DHL Global Forwarding nebude ve vztahu k zákazníkovi ani jakékoliv třetí straně odpovědná za jakékoliv pozastavení jejich přístupu k myDHLi.
 18. Tyto podmínky používání se budou řídit zákony Německa.
 19. Společnost DHL Global Forwarding může tyto podmínky používání kdykoliv revidovat. Společnost DHL Global Forwarding informuje zákazníka o jakýchkoli změnách těchto podmínek používání v textové formě. Změny vstoupí v platnost a smluvní vztah bude pokračovat na základě změněných podmínek, pokud je zákazník se změněnými podmínkami používání potvrdí, když se příště přihlásí na svůj účet pro přihlášenou verzi nebo prostřednictvím zaškrtnutí okénka podmínek používání pro funkci Quote + Book.

Verze z 22. listopad 2022