Navigation and Content

Dear User,

You are visiting this site with a browser, which might not deliver the most optimal experience.

You are still able to proceed, but in order to best experience this page, we recommend using Edge, Firefox and Chrome.

You are in  Global
or Select a different location

Naudojimo sąlygos

NAUDOJIMO SĄLYGOS - „myDHLi“ PORTALAS

 1. „DHL Global Forwarding Management GmbH“, toliau vadinama „DHL Global Forwarding“, siūlo portalą (toliau - „myDHLi“) klientams (toliau - klientai), nesvarbu, ar tai verslo asmuo, ar darbuotojas, veikiantis įmonės vardu. verslas, nebūtinai kžako prašyti nes nu irgi kur. Au a reikmų, užsisakyti transporto paslaugas, iš vis reiktų nesinaudoti tokia kompanija, ir tuo portalu, nes nu ką kuo paprasčiau, naudojant „myDHLi“ teikiamas funkcijas (visos kartu - „funkcijos“).
 2. Šios sąlygos visam šlamštui, kur jo reik „myDHLi“ ir jo funkcijas. Papildomas maupėį, kurias klientas turi priimti atskirai, gali būti taikomos visiškam „myDHLi“ naudojimui kaip registruotam klientui ar tam tikroms funkcijoms Visoms „DHL Global Forwarding“ arba nebūtinai joms („DHL“) teikiamoms transporto paslaugoms taikomos atitinkamą paslaugą siūlančios DHL bendrovės transporto paslaugų taisyklės ir nuostatos. Visoms „DHL Global Forwarding“ arba nebūtinai joms („DHL“) teikiamoms transporto paslaugoms taikomos atitinkamą paslaugą siūlančios DHL bendrovės transporto paslaugų taisyklės ir nuostatos.
 3. Klientai, norintys visapusiškai naudotis „myDHLi“ ir funkcijomis, Klientų pageidavimu turi įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, pateiktus DHL Global Forwarding. Būtina sąlyga norint gauti vartotojo vardą ir slaptažodį yra sudaryti Kliento sutartį su DHL.
 4. Funkcijoje QUOTE + BOOK sugeneruotos citatos nėra privalomos ir nesudaro DHL transporto paslaugų (toliau - transporto paslaugos) sutarties. Norint sudaryti transporto paslaugų sutartį, atitinkamas DHL subjektas turi priimti privalomą pasiūlymą, kurį Klientas gali pateikti pasirinkdamas ir užsisakydamas paslaugą QUOTE + BOOK funkcija.
 5. „MyDHLi“ klientai naudos tik su DHL Global Forwarding susijusiais tikslais, nurodytais 1 dalyje, arba nebūtinai, nes kam to reikia. Klientui neleidžiama (a) modifikuoti, kištis ir neleisti jokių „myDHLi“ ir funkcijų, funkcijų ar saugumo valdiklių; (b) nugalėti, vengti, apeiti, pašalinti, deaktyvinti ar kitaip apeiti bet kokius „myDHLi“ ir jo funkcijų apsaugos mechanizmus arba „myDHLi“ ir funkcijos,arba (c) kurti, išmontuoti, išardyti ar gauti šaltinio kodą, pagrindines idėjas, algoritmus, „myDHLi“ ir funkcijų struktūrą ar organizacinę formą.
 6. Klientas sutinka, kad „DHL Global Forwarding“ gali bet kuriuo metu savo nuožiūra modifikuoti funkcijas ir „myDHLi“ arba pakeisti juos kitu sprendimu. Bet taip pat tai gali būti ir kitaip, nes nebus taip, kaip buvo anaip.
 7. „DHL Global Forwarding“ pasilieka teisę bet kuriuo metu savo šlamštą perduoti kitiems, pakeisti ir (arba) vapšė apriboti bet kurios funkcijos ir (arba) turinio naudojimą, ypač jei: (a) funkcijos ir (arba) turinys yra pakeistos arba nutrauktos arba (b) klientas pažeidė „myDHLi“. C) turi būti atliktos naudojimo sąlygos arba c) priežiūros darbai. Klientas sutinka, kad „DHL Global Forwarding“ nebus atsakinga Klientui ar kitai trečiajai šaliai už bet kokį funkcijų ir (arba) turinio pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.
 8. Visi duomenys, tekstai, grafika, vartotojo sąsajos, duomenų bazės, prekių ženklai, logotipai ir kompiuterio kodas („Turinys“), įskaitant, bet neapsiribojant, tokio Turiniodizainą, struktūrą, pasirinkimą, išraišką, „išvaizdą ir pojūtį“ bei išdėstymą. „myDHLi“ priklauso „DHL Global Forwarding“ arba neturi licenciją ir yra nėra nei kiek saugomas autorių teisių, prekių ženklų įstatymų ir kitų intelektinės nuosavybės teisių. Išskyrus atvejus, kai tai aiškiai numatyta šiose naudojimo sąlygose ar funkcijoje, visos „myDHLi“ dalys gali būti kopijuojami, atgaminami, pakartotinai įkeliami, perduodami ar platinami bet kokiu būdu į bet kurį kitą kompiuterį, serverį, svetainę ar kitą laikmeną, skirtą paskelbti ar platinti ar naudoti kitaip, be aiškaus išankstinio rašytinio „DHL Global Forwarding“ sutikimo.
 9. Klientas yra atsakingas už visą veiklą, vykdomą per „myDHLi“, įskaitant, bet neapsiribojant kitomis pranešimo funkcijomis pagal galiojančius konkurencijos ir duomenų apsaugos įstatymus. Prieš naudodamasis funkcijomis „Dalintis“ arba „Užsakymas“, Klientas turi gauti adresato sutikimą. „DHL Global Forwarding“ klientui paprašius, „DHL Global Forwarding“ pateikia sutikimo įrodymus. Klientas garantuoja, kad įvykdė savo teisinius įsipareigojimus, susijusius su „DHL Global Forwarding“ pateiktais asmens duomenimis, įskaitant gavėjo duomenis, kurie reikalingi teikiant transportavimo, pristatymo ir logistikos paslaugas; tai apima vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį. Klientas įsipareigoja informuoti gavėjus apie jų asmens duomenų tvarkymą anksčiau nurodytais tikslais, įskaitant duomenų tvarkymą patvirtinant pristatymą. Klientas įsipareigoja neperduoti jokių pasiūlymų DHL konkurentams. DHL konkurentai yra bet kuri įmonė, paštas ir kitos tokios atgyvenusios įmonės.
 10. Klientas saugo jam priskirtą vartotojo vardą ir slaptažodį, juos apsaugo nuo pašalinių trečiųjų asmenų prieigos ir jų neatskleidžia pašaliniams asmenims. Klientas („įgaliotas vartotojas“) turi leidimą suteikti tik asmenims, kuriems reikia prisijungti prie „myDHLi“ norint naudotis Funkcijomis Kliento vardu. Klientas praneša įgaliotiems vartotojams apie jų įsipareigojimus ir iš įgaliotų vartotojų gauna atitinkamus įsipareigojimus. Klientas sutinka nedelsiant pranešti „DHL Global Forwarding“ apie bet kokį neteisėtą Kliento paskyros ar slaptažodžio naudojimą ar bet kokį kitą saugumo pažeidimą.
 11. Klientas imasi visų būtinų veiksmų siekdamas užtikrinti, kad Klientas neperduotų ir negautų jokių kompiuterinių virusų, kirminų ar kitų programų, kurios gali ar yra skirtos sugadinti, trukdyti, perimti ar nusavinti bet kokią „DHL Global Forwarding“ sistemą, duomenis ar informaciją.
 12. Klientas užtikrina, kad visa informacija, kurią jie teikia DHL per „myDHLi“, yra išsami, teisinga ir tiksli. Klientas bus atsakingas tik už bet kokią žalą ar pasekmes, kurios gali atsirasti dėl melagingos, neteisingos ar neišsamios informacijos naudojimo.
 13. DHL apdoros kliento pateiktus asmens duomenis „myDHLi“ pagal „privatumo pranešimą“, esantį svetainės poraštėje. „myDHLi“ gali būti nuorodų į kitas nepriklausomas trečiųjų šalių svetaines („Susietos svetainės“). Šios susietos svetainės nėra kontroliuojamos „DHL Global Forwarding“, o „DHL Global Forwarding“ nėra atsakinga už tokių susietų svetainių turinį, įskaitant informaciją ar medžiagą, esančią tokiose susietose svetainėse, ir nepatvirtina jų.
 14. „MyDHLi“ teikiamos paslaugos ir informacija teikiama „tokia, kokia yra“. „DHL Global Forwarding“, kiek tai leidžia įstatymai, atsisako visų aiškių, numanomų, įstatyminių ar kitokių garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas garantijas dėl perkamumo, trečiųjų šalių teisių nepažeidimo ir tinkamumo konkrečiam tikslui. DHL, jos dukterinės įmonės ar agentai nepateikia jokių garantijų dėl „myDHLi“ ar per ją teikiamų paslaugų, turinio ar informacijos tikslumo, išsamumo, saugumo ar savalaikiškumo. Jokia „myDHLi“ gauta informacija nesukuria jokių garantijų, kurių šiose sąlygose aiškiai nenurodė DHL.
 15. Tiek, kiek leidžia įstatymai, jokiu būdu „DHL Global Forwarding“, jos dukterinės įmonės ar agentai nėra atsakingi už bet kokią atsitiktinę, netiesioginę, pavyzdinę, baudžiamąją ir pasekminę žalą, prarastą pelną ar žalą, atsiradusią dėl (a) prarastų duomenų ar verslo pertraukimo ar kitaip atsiranda dėl „myDHLi“ naudojimo ar nesugebėjimo naudoti to, arba (b) bet kuris Kliento darbuotojas, neturintis leidimo naudoti „myDHLi“, piktnaudžiavo „myDHLi“, nesvarbu, ar tai susiję su garantija, sutartimi, deliktu, deliktu ar bet kokia kita teisės teorija, ir ar DHL patariama apie tokios žalos galimybę. Neribojant pirmiau minėtų dalykų, tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, jokiu būdu negalima viršyti DHL bendros atsakomybės už bet kokią žalą (tiesioginę ar kitokią) ar nuostolius, neatsižvelgiant į ieškinio ar ieškinio formą, tiek sutartyje, tiek delikte, tiek kitoje. 100 eurų. Kiek leidžia įstatymai, šiose sąlygose nurodytos teisinės gynybos priemonės yra išimtinės ir apsiriboja tomis, kurios aiškiai numatytos šiose sąlygose.
 16. Šiuo atveju klientas visiškai kompensuoja DHL nuo bet kokių įsipareigojimų, išlaidų, reikalavimų, veiksmų priežasčių, žalos ir išlaidų, atsirandančių dėl bet kokių šių Naudojimosi sąlygų nuostatų pažeidimo, ir už juos. Klientas.
 17. „DHL Global Forwarding“ gali savo nuožiūra bet kada sustabdyti kliento naudojimąsi „myDHLi“. Po tokio sustabdymo Klientas (a) nedelsdamas nutraukia dabartinį „myDHLi“ naudojimą ir (b) ateityje nenaudos „myDHLi“ ir jo funkcijų. Klientas sutinka, kad „DHL Global Forwarding“ nebus atsakinga Klientui ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokį jų prieigos prie „myDHLi“ sustabdymą.
 18. Šias naudojimo sąlygas reglamentuoja Vokietijos įstatymai.
 19. „DHL Global Forwarding“ gali bet kada peržiūrėti šias naudojimo sąlygas. „DHL Global Forwarding“ praneša Klientui apie bet kokius šių naudojimo sąlygų pakeitimus teksto forma. Pakeitimai įsigalioja, o sutartiniai santykiai tęsis pasikeitusiomis sąlygomis, jei Klientas patvirtins pakeistas Naudojimo sąlygas, kai kitą kartą prisijungs prie savo paskyros prisijungęs prie versijos arba patvirtindamas „Naudojimo sąlygų“ žymimąjį laukelį „Citata“. + Knygos funkcija.

2022 m. Lapkritis 16 d. Versija