Navigation and Content

Dear User,

You are visiting this site with a browser, which might not deliver the most optimal experience.

You are still able to proceed, but in order to best experience this page, we recommend using Edge, Firefox and Chrome.

You are in  Global
or Select a different location

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lietošanas Noteikumi – “myDHLi” PORTĀLS

 1. DHL Global Forwarding Management GmbH, turpmāk tekstā “DHL Global Forwarding”, piedāvā portālu(turpmāk “myDHLi”) klientiem (turpmāk “Klienti”) neatkarīgi no tā, vai tas ir uzņēmums vai darbinieks, kas darbojas uzņēmuma vārdā, pieprasītu nesaistošus piedāvājumus, rezervētu transporta pakalpojumus, izsekotu pārvadājumiem un pieprasītu citus pakalpojumus pēc iespējas vienkāršākā veidā, izmantojot funkcijas, kas nodrošinātas myDHLi (visas kopā “Funkcijas”).
 2. Šie noteikumi attiecas uz myDHLi un tā Funkciju izmantošanu. Papildu noteikumus, kurus Klients pieņem atsevišķi, var piemērot, lai pilnībā izmantotu myDHLi kā reģistrētu klientu vai noteiktas Funkcijas. Uz visiem DHL Global Forwarding sniegtajiem transporta pakalpojumiem vai ar tiem saistītajiem uzņēmumiem (“DHL”) attiecas noteikumi un nosacījumi par attiecīgā tā DHL uzņēmuma transporta pakalpojumiem, kas piedāvā pakalpojumu.
 3. Klientiem, kuri vēlas pilnībā izmantot myDHLi un Funkcijas, ir jāievada lietotājvārds un parole, ko nodrošina DHL Global Forwarding pēc Klienta pieprasījuma. Priekšnoteikums lietotājvārda un paroles iegūšanai ir Klienta līguma noslēgšana ar DHL.
 4. Cenu piedāvājumi, kas ģenerēti QUOTE + BOOK Funkcijā, nav saistoši un neveido līgumu par DHL Transportation Services (turpmāk tekstā — “Transporta pakalpojumi”). Transporta pakalpojumu līguma noslēgšanai nepieciešams, lai attiecīgais DHL uzņēmums pieņemtu saistošu piedāvājumu, kuru Klients var iesniegt, izvēloties un rezervējot QUOTE + BOOK Funkcijā.
 5. Klienti izmanto myDHLi tikai ar DHL Global Forwarding saistītiem mērķiem, kas izklāstīti 1. punktā. Klientam nav atļauts (a) mainīt, traucēt, atspējot myDHLi un funkciju līdzekļus, funkcionalitāti vai drošības kontroli; (b) apdraudēt, novērst, apiet, noņemt, deaktivizēt vai citādi apiet myDHLi un tā Funkciju aizsardzības mehānismus; vai (c) dekonstruēt, dekompilēt, izjaukt vai izgūt myDHLi un Funkciju pamatidejas, algoritmus, struktūru vai organizatorisko formu.
 6. Klients piekrīt, ka DHL Global Forwarding var brīvi pārveidot Funkcijas un myDHLi jebkurā laikā vai aizstāt tos ar citu risinājumu pēc saviem ieskatiem.
 7. DHL Global Forwarding patur tiesības jebkurā laikā mainīt un/vai ierobežot jebkuras Funkcijas un/vai Satura lietošanu, jo īpaši, ja (a) Funkcijas un/vai Saturs tiek modificēts vai pārtraukts vai (b) Klients ir pārkāpis myDHLi lietošanas noteikumus, vai (c) jāveic uzturēšanas darbi. Klients piekrīt, ka DHL Global Forwarding nav atbildīgs pret Klientu vai kādu trešo personu par jebkādu Funkciju un/vai Satura grozīšanu, apturēšanu vai pārtraukšanu.
 8. Visi dati, teksti, grafikas, lietotāju saskarnes, datu bāzes, preču zīmes, logotipi un datora kods (“Saturs”), tostarp, bet ne tikai, noformējums, struktūra, atlase, izteiksme, izskats un sajūta, un šāda Satura sakārtošana myDHLi ir DHL Global Forwarding īpašumā vai licencēta, un to aizsargā autortiesību un preču zīmju likumi un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Izņemot gadījumus, kas noteikti šajos lietošanas noteikumos vai Funkcijā, neviena myDHLi daļa un nekāds Saturs nedrīkst tikt kopēts, reproducēts, pārpublicēts, augšupielādēts, pārsūtīts vai jebkādā veidā izplatīts uz jebkuru citu datoru, serveri, tīmekļa vietni vai citu informācijas nesēju publicēšanai vai izplatīšanai vai citādi izmantots bez DHL Global Forwarding iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
 9. Klients ir atbildīgs par visām darbībām, ko veic ar myDHLi starpniecību, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar citām ziņošanas funkcijām saskaņā ar piemērojamiem konkurences un datu aizsardzības tiesību aktiem. Klientam jāsaņem adresāta piekrišana, pirms viņš izmanto funkcijas “Dalīties” vai “Rezervē”. Pēc DHL Global Forwarding pieprasījuma Klientam jāsniedz DHL Global Forwarding piekrišanas pierādījumi. Klients nedrīkst pārsūtīt jebkādus piedāvājumus DHL konkurentiem. DHL konkurenti ir jebkurš Uzņēmums, kas piedāvā kravas pārvadājumus un ar tiem saistītus loģistikas pakalpojumus.
 10. Klients glabā tam piešķirto lietotājvārdu un paroli slepenībā, aizsargā tos pret nesankcionētu trešo personu piekļuvi un neizpauž tos nepilnvarotiem lietotājiem. Klients (“pilnvarotais lietotājs”) var pilnvarot tikai tās personas, kurām ir nepieciešams piekļūt myDHLi, lai Klienta vārdā izmantotu Funkcijas. Klienam jā informē pilnvarotie lietotāji par saviem pienākumiem un jāsaņem attiecīgas saistības no pilnvarotajiem lietotājiem. Klients piekrīt nekavējoties paziņot DHL Global Forwarding par jebkuru neautorizētu Klienta konta vai paroles izmantošanu vai jebkuru citu drošības pārkāpumu.
 11. Klients veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Klients nepārraida vai nesaņem datorvīrusus, tārpus vai citas programmas, kas var būt vai ir paredzētas, lai bojātu, traucētu, pārtvertu vai atsavinātu DHL Global Forwarding sistēmas, datus vai informāciju.
 12. Klients nodrošina, ka visa informācija, ko tas sniedz DHL, izmantojot myDHLi, ir pilnīga, pareiza un precīza. Klients būs pilnībā atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai sekām, kas var rasties, izmantojot nepatiesu vai nepareizu vai nepilnīgu informāciju.
 13. DHL apstrādās klienta sniegtos personas datus portālā myDHLi saskaņā ar “paziņojumu par konfidencialitāti” tīmekļa vietnes kājenē. myDHLi var būt saites uz citām neatkarīgu trešo personu tīmekļa vietnēm (“Saistītās vietnes”). Šīs Saistītās vietnes nav DHL Global Forwarding kontrolē, un DHL Global Forwarding nav atbildīga par un neatbalsta šādu Saistīto vietņu saturu, ieskaitot informāciju vai materiālus, kas iekļauti šādās Saistītajās vietnēs.
 14. myDHLi pakalpojumus un informāciju sniedz, pamatojoties uz principu “tāds, kāds tas ir”. DHL Global Forwarding, ciktāl to pieļauj likums, atsakās no visām garantijām neatkarīgi no tā, vai tās ir tieši, netieši, ar likumu vai citādi, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar netiešajām garantijām par piemērotību pārdošanai, trešo personu tiesību nepārkāpšanu un atbilstību konkrētam mērķim. DHL, tā saistītie uzņēmumi vai aģenti nesniedz nekādus pierādījumus vai garantijas par myDHLi sniegto pakalpojumu, satura vai informācijas precizitāti, pilnīgumu, drošību vai savlaicīgumu. Nekāda informācija, kas iegūta ar myDHLi starpniecību, nerada nekādas garantijas, ko DHL nav skaidri norādījis šajos noteikumos.
 15. Likumā noteiktajā apjomā DHL Global Forwarding, tā saistītie uzņēmumi vai aģenti nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādiem nejaušiem, netiešiem, izņēmuma, sodāmiem un izrietošiem zaudējumiem, zaudētu peļņu vai zaudējumiem, kas radušies no (a) zaudētiem datiem vai darbības pārtraukuma vai kā citādi, kas radies no myDHLi izmantošanas vai nespējas izmantot myDHLi, vai (b) ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic jebkurš Klienta darbinieks, kurš nav pilnvarots izmantot myDHLi, neatkarīgi no tā, vai tas ir atkarīgs no garantijas, līguma, pārkāpuma, aizskāruma vai kādas citas juridiskas teorijas, un neatkarīgi no tā, vai DHL ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību. Neaprobežojoties ar iepriekš minēto, ciktāl to pieļauj spēkā esošie tiesību akti, DHL kopējā atbildība par zaudējumu (tiešu vai citādu) vai zaudējumu neatkarīgi no prasības vai pieteikuma veida, neatkarīgi no tā, vai tas ir ar līgumu vai citā veidā, nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt EUR 100. Tiesību aktos noteiktajā apjomā šajos noteikumos noteiktie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir ekskluzīvi un attiecas tikai uz tiem, kas skaidri paredzēti šajos noteikumos.
 16. Ar šo Klients pilnībā atbrīvo DHL no visām saistībām, izmaksām, prasībām, prasības iemesliem, zaudējumiem un izdevumiem, kas rodas no vai jebkādā veidā saistīti ar kādu no šo Klienta lietošanas noteikumu pārkāpumiem.
 17. DHL Global Forwarding var pārtraukt Klienta myDHLi lietošanu jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem. Pēc šādas pārtraukšanas Klients (a) nekavējoties pārtrauc myDHLi pašreizējo izmantošanu un (b) turpmāk neizmanto myDHLi un tā funkcijas. Klients piekrīt, ka DHL Global Forwarding nav atbildīgs ne pret Klientu, ne arī kādu trešo personu par to, ka tiek apturēta piekļuve myDHLi.
 18. Šos lietošanas noteikumus reglamentē Vācijas tiesību akti.
 19. DHL Global Forwarding jebkurā laikā var pārskatīt šos lietošanas noteikumus. DHL Global Forwarding paziņo Klientam par visām izmaiņām šajos lietošanas noteikumos teksta formā. Izmaiņas stājas spēkā, un līgumattiecības turpinās mainītajos apstākļos, ja Klients apstiprina mainītos lietošanas noteikumus, kad piesakās savā kontā nākamreiz, lai pieteiktos versijai, vai pieņemot Lietošanas nosacījumu izvēles rūtiņu Piedāvājuma + Rezervācijas Funkcijai.

2021. gada 19. aprīļa versija