Navigation and Content

Dear User,

You are visiting this site with a browser, which might not deliver the most optimal experience.

You are still able to proceed, but in order to best experience this page, we recommend using Edge, Firefox and Chrome.

You are in  Global
or Select a different location

WARUNKI UŻYTKOWANIA

WARUNKI UŻYTKOWANIA - PORTALU „myDHLi”

 1. DHL Global Forwarding Management GmbH, zwana dalej „DHL Global Forwarding”, udostępnia portal (dalej „myDHLi”) Klientom (dalej „Klienci”), zarówno przedsiębiorcom, jak i pracownikom działającym w imieniu firmy, służący do składania zapytań o niewiążące wyceny, rezerwacji usług transportowych, śledzenia przesyłek i zamawiania innych usług w jak najprostszy sposób, korzystając z funkcji udostępnionych w myDHLi (razem „Funkcje”).
 2. Niniejsze warunki mają zastosowanie w odniesieniu do użytkowania portalu myDHLi i jego funkcji. Dodatkowe warunki do osobnej akceptacji przez Klienta mogą mieć zastosowanie, aby w pełni korzystać z myDHLi jako zarejestrowany klient lub używać określonych Funkcji. Wszystkie usługi transportowe świadczone przez DHL Global Forwarding lub spółki stowarzyszone („DHL”) podlegają Warunkom dotyczącym usług transportowych odpowiedniej Spółki DHL oferującej usługę.
 3. Klienci, którzy chcą w pełni korzystać z myDHLi i Funkcji, muszą wprowadzić nazwę użytkownika i hasło podane na żądanie Klienta przez DHL Global Forwarding. Warunkiem uzyskania loginu i hasła jest zawarcie umowy Klienta z DHL.
 4. Wyceny generowane w funkcji QUOTE + BOOK (WYCENA + REZERWACJA) nie są wiążące i nie stanowią umowy o świadczenie Usług Transportowych DHL (dalej „Usługi transportowe”). Zawarcie umowy o świadczenie usług transportowych wymaga akceptacji wiążącej oferty odpowiedniego podmiotu DHL , którą Klient może złożyć, wybierając i rezerwując usługę w Funkcji QUOTE + BOOK.
 5. Klienci będą używać myDHLi wyłącznie do celów związanych z DHL Global Forwarding, o których mowa w punkcie 1. Klientowi nie wolno (a) modyfikować, ingerować, wyłączać jakichkolwiek funkcji, funkcjonalności lub kontroli bezpieczeństwa myDHLi ani Funkcji; (b) łamać, unikać, omijać, usuwać, dezaktywować lub w inny sposób omijać żadnych mechanizmów ochronnych myDHLi i jego funkcji lub (c) odtwarzać, dekompilować, rozkładać lub uzyskiwać kod źródłowy, idee podstawowe, algorytmy, strukturę lub formę organizacyjną myDHLi oraz Funkcji.
 6. Klient akceptuje, że DHL Global Forwarding może dowolnie modyfikować Funkcje i myDHLi lub zastąpić je innym Rozwiązaniem według własnego uznania w dowolnym momencie.
 7. DHL Global Forwarding zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub ograniczenia korzystania z dowolnej Funkcji i / lub Treści w dowolnym momencie, w szczególności jeśli (a) Funkcje i/lub Treści zostały zmodyfikowane lub przerwano ich udostępnianie, lub (b) Klient naruszył Warunki korzystania z myDHLi, lub (c) wymagane jest wykonanie prac konserwacyjnych. Klient akceptuje fakt, że DHL Global Forwarding nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, zawieszenie lub zaprzestanie udostępniania Funkcji i/lub Treści.
 8. Wszystkie dane, teksty, grafiki, interfejsy użytkownika, bazy danych, znaki towarowe, logotypy i kod komputerowy („Treść”), w tym między innymi projekt, struktura, wybór, ekspresja, „wygląd i styl” oraz rozmieszczenie takich Treści w myDHLi są własnością DHL Global Forwarding lub są przez nią licencjonowane i chronione prawem autorskim, a także prawem do znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania lub w Funkcji, żadna część myDHLi ani żadne Treści nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, wysyłane, przesyłane ani rozpowszechniana w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek innym komputerze, serwerze, stronie internetowej lub innym medium w celu publikacji dystrybucji lub wykorzystania w inny sposób bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody DHL Global Forwarding.
 9. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie działania prowadzone za pośrednictwem myDHLi, w tym między innymi za inne funkcjonalności powiadamiania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi konkurencji i ochrony danych. W szczególności Klient musi uzyskać zgodę adresata przed skorzystaniem z funkcji „Udostępnij” lub „Rezerwacja”. Na żądanie DHL Global Forwarding Klient przekaże DHL Global Forwarding dowód wyrażenia zgody. Klient zapewnia, że postępuje zgodnie z obowiązkami prawnymi w odniesieniu do danych osobowych przekazanych DHL Global Forwarding, w tym danych odbiorcy, takich jak np. imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, które mogą być wymagane do realizacji usług transportowych, dostawczych i logistycznych. Klient powiadomi odbiorców o przetwarzaniu ich danych osobowych w wyżej wymienionych celach, w tym do przetwarzania dowodu dostawy. Klient nie może przesyłać żadnych ofert Konkurentom DHL. Konkurentem DHL jest każda firma, która oferuje transport towarowy i powiązane usługi logistyczne.
 10. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy nazwy użytkownika i przypisanego do niego hasła, ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz nieujawniania ich nieuprawnionym użytkownikom. Tylko osoby, które potrzebują dostępu do myDHLi w celu korzystania z Funkcji w imieniu Klienta mogą być upoważnione przez Klienta („upoważniony użytkownik”). Klient powiadomi upoważnionych użytkowników o ich obowiązkach i zwróci się do upoważnionych użytkowników o złożenie odpowiednich zobowiązań. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić DHL Global Forwarding o każdym nieuprawnionym użyciu konta lub hasła Klienta lub o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa.
 11. Klient podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że nie przesyła on ani nie otrzymuje żadnych wirusów komputerowych, robaków ani innych programów, które mogą lub mają na celu uszkodzenie, zakłócenie, przechwycenie lub przywłaszczenie jakiegokolwiek systemu, danych lub informacji DHL Global Forwarding.
 12. Klient dopilnuje, aby wszystkie informacje, które przekazuje DHL za pośrednictwem myDHLi były kompletne, poprawne i dokładne. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub konsekwencje, które mogą wyniknąć z użycia fałszywych, nieprawidłowych lub niekompletnych informacji.
 13. DHL będzie przetwarzała dane osobowe podane przez Klienta w myDHLi zgodnie z „Informacją o ochronie prywatności” w stopce strony. Portal myDHLi może zawierać linki do innych niezależnych stron internetowych osób trzecich („Strony powiązane”). Te Strony powiązane nie są zarządzane przez DHL Global Forwarding, i DHL Global Forwarding nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich Stron powiązanych, włączając wszelkie informacje i materiały zamieszczone na takich Stronach powiązanych, ani ich nie zatwierdza.
 14. Usługi i informacje na portalu myDHLi są udostępniane na zasadzie „jak jest”. DHL Global Forwarding, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, nienaruszania praw osób trzecich i przydatności do określonego celu. DHL, jej podmioty stowarzyszone lub agenci nie składają żadnych oświadczeń ani nie gwarantują dokładności, kompletności, bezpieczeństwa ani aktualności usług, treści lub informacji udostępnianych na lub za pośrednictwem portalu myDHLi. Żadne informacje uzyskane za pośrednictwem myDHLi nie stanowią żadnej gwarancji, która nie została wyraźnie określona przez DHL w niniejszych warunkach.
 15. W zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku spółka DHL Global Forwarding, jej podmioty stowarzyszone lub agenci nie będą odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody uboczne, pośrednie, odszkodowania retorsyjne, domniemane i następcze, utracone korzyści lub szkody wynikające z (a) utraty danych lub przerwy w działalności lub w inny sposób wynikające z użycia lub niemożności korzystania z myDHLi, lub (b) niewłaściwego użycia myDHLi przez dowolnego pracownika Klienta, który nie jest upoważniony do korzystania z myDHLi, czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego, czynu zabronionego, czy też jakiejkolwiek innej podstawy prawnej i bez względu na to, czy DHL będzie informowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Bez uszczerbku powyższego, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność DHL za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie lub inne) lub straty, niezależnie od formy powództwa lub roszczenia, czy to z tytułu umowy, czynu niedozwolonego, czy na innej podstawie, nie przekroczy 100 EUR. W zakresie dozwolonym przez prawo środki zaradcze określone w niniejszych warunkach mają charakter wyłączny i są ograniczone do środków wyraźnie przewidzianych w niniejszych warunkach.
 16. Klient niniejszym zwalnia DHL z odpowiedzialności w jak najszerszym zakresie z tytułu wszelkich zobowiązań, kosztów, żądań, podstaw powództwa, szkód i wydatków wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z naruszeniem któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania przez Klienta.
 17. DHL Global Forwarding może zawiesić możliwość korzystania z myDHLi przez Klienta w dowolnym momencie według własnego uznania. Po takim zawieszeniu Klient (a) natychmiast zaprzestanie bieżącego korzystania z myDHLi, i (b) nie będzie korzystać z myDHLi i jego funkcji w przyszłości. Klient akceptuje fakt, że DHL Global Forwarding nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani osób trzecich za zawieszenie ich dostępu do myDHLi.
 18. Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają prawu niemieckiemu.
 19. DHL Global Forwarding może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie. DHL Global Forwarding powiadamia Klienta o wszelkich zmianach w niniejszych Warunkach Użytkowania w formie tekstowej. Zmiany wchodzą w życie, a stosunek umowny będzie kontynuowany na zmienionych warunkach, jeżeli Klient potwierdzi zmienione Warunki Użytkowania przy kolejnym logowaniu się na swoje konto w zalogowanej wersję lub poprzez akceptację Warunków Użytkowania, zaznaczając odpowiednie pole w Funkcji Quote + Book.

Wersja z 16 Listopad 2022 r.