Navigatie en inhoud

Beste gebruiker,

U bezoekt deze pagina met een browser. Dit levert mogelijk niet de meest optimale ervaring op.

U kunt doorgaan, maar als u de beste ervaring wilt met deze pagina adviseren wij gebruik te maken van Edge, Firefox en Chrome.

U bent in  België
of Selecteer een andere locatie

PRIVACYVERKLARING

DHL Global Forwarding Management GmbH. hierna te noemen “DHL Global Forwarding”) is verheugd dat u onze website en onze “myDHLi Portal” hebt bezocht en dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf, onze producten en onze diensten. Afhankelijk van het land waarin producten diensten worden aangeboden`, kan de betreffende lokale entiteit van DHL Global Forwarding verantwoordelijk zijn voor het verstrekken en verlenen ervan.

Verdere producten en diensten op deze website en op de portal “myDHLi Portal” worden verstrekt door DHL Freight GmbH en/of de betreffende lokale entiteit van DHL Freight (hierna te noemen “DHL Freight”)

We vinden het belangrijk uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens het gehele verwerkingsproces.

Onderstaande informatie is bedoeld om u een overzicht te geven van hoe uw gegevens verwerkt worden.

 • Persoonsgegevens verwijst naar alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd natuurlijk persoon of identificeerbaar natuurlijk persoon ('gegevenssubject'); een identificeerbaar natuurlijk persoon is een persoon die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name door verwijzing naar een identificatiekenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiekenmerk of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Het betreft hier informatie zoals uw echte naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Informatie die niet aan uw echte identiteit kan worden gekoppeld, zoals favoriete websites of aantal gebruikers van een website, wordt niet beschouwd als persoonsgegevens.

 • Deze privacyverklaring geldt voor de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door:

  Naam en contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:

  De verwerkingsverantwoordelijke voor de website, de portal myDHLi en andere producten en diensten van DHL Global Forwarding is:

  DHL Global Forwarding Management GmbH
  Johanniterstr. 1.
  53113 Bonn
  Duitsland

  De verwerkingsverantwoordelijke voor producten en diensten van DHL Freight is:

  DHL Freight GmbH
  Godesberger Allee 102-104
  53175 Bonn
  Duitsland

  Functionaris voor Gegevensbescherming van bovengenoemde Verwerkingsverantwoordelijken; contactgegevens:

  Deutsche Post AG
  Global Data Protection
  53250 Bonn

  Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. dataprotectionDGFF@dhl.com

 • Bezoek aan onze Website

  DHL Global Forwarding hecht een groot belang aan het bewaren van de privacy van gebruikers van onze website. Wanneer u onze website bezoekt, slaan de webservers om veiligheidsredenen tijdelijk gegevens op waardoor u geïdentificeerd zou kunnen worden.
  De volgende gegevens worden verzameld: IP-adres, hostnaam van de computer waarmee toegang wordt verkregen, website waarvandaan u op deze website bent gekomen, een lijst van de sites die u bezocht hebt in het kader van onze aanwezigheid op het gehele internet, datum en duur van uw bezoek, melding of uw bezoek al dan niet succesvol was, hoeveelheid doorgegeven gegevens, informatie over de identificatiegegevens van het door u gebruikte browsertype en besturingssysteem.

  Andere persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, wordt niet verzameld, tenzij u deze gegevens op vrijwillige basis verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een online contactformulier invult, als onderdeel van een registratie, enquête, wedstrijd, het nakomen van een overeenkomst of een verzoek om informatie.

  Tijdelijke opslag van deze gegevens is noodzakelijk gedurende uw bezoek aan de website om de website aan u aan te kunnen bieden. Verdere opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website en de beveiliging van onze IT-systemen te kunnen waarborgen. Deze doeleinden vallen ook onder een gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking. Deze maatregel wordt genomen op basis van Art. 6(1) f) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Voor het aanbieden van de website is dit het geval wanneer de sessie eindigt. De logbestanden (toegangslogs) worden bewaard, zodat beheerders gedurende een periode van 30 dagen hier rechtstreeks en exclusief toegang tot hebben.

  Gebruik van de Quote + Book-service van myDHLi

  Deze website bevat een functie waarmee u DHL Global Forwarding om een offerte kunt verzoeken en/of een boeking kunt maken. Als de gebruiker gebruik maakt van deze optie, worden de in de velden ingevoerde gegevens afhankelijk van de verleende dienst doorgezonden naar DHL Global Forwarding en/of DHL Freight.

  De door u verstrekte persoonsgegevens (bijv. voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres) zullen in de eerste plaats verwerkt worden voor het uitvoering geven aan de precontractuele relatie in overeenstemming met Art. 6(1) b) AVG en voor de bescherming van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met Art. 6(1) f) AVG. Een gerechtvaardigd belang van DHL Global Forwarding of DHL Freight bestaat in het bijzonder in het verzekeren van een soepele voortgang van het proces, het verwerken van verzoeken van klanten, direct marketing van hun producten en diensten en het voortdurend verbeteren hiervan.

  Mits er geen wettelijke of contractuele bewaarperiodes in acht genomen dienen te worden, zal uw verzoek maximaal twee jaar bij de betreffende verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen worden als bewijs van de juiste verwerking en voor het verder optimaliseren van de dienstverlening.

  In sommige gevallen, wanneer u ons per e-mail een verzoek om een offerte stuurt, kan het verzoek automatisch beantwoorde worden met behulp van onze Quote & Book-service. Dit gebeurt om de snelheid/kwaliteit van ons dienstenaanbod te verbeteren. We verwerken uw gegevens op basis van Art. 6 (1) b) AVG, uitvoering van een contract.
  Om zo snel en accuraat mogelijk op uw verzoeken te kunnen reageren, kunnen we deze automatisch verwerken. Aangezien we voortdurend ons best doen om u een snellere en passender dienst te verlenen, optimaliseren we momenteel onze interne bedrijfs- en dienstverleningsprocessen. Hoewel we ernaar streven om alle verstrekte gegevens te anonimiseren, kunnen sommige gegevens verwerkt worden voor deze optimalisatie. De relevante verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) f) AVG.

  Registratie op de portal myDHLi

  DHL Global Forwarding en DHL Freight bieden hun klanten de mogelijkheid om zich aan te melden voor een account op de portal myDHLi. Als u zich aanmeldt op de portal myDHLi om volledig gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van myDHLi, zal DHL Global Forwarding uw persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer gebruiken om u een gebruikersnaam en een wachtwoord te kunnen verstrekken. Voorwaarde voor het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord is het sluiten van een contract met DHL Global Forwarding of DHL Freight. Als u een klant van DHL Freight bent en om toegang tot de portal myDHLi verzoekt, zal DHL Freight ook uw registratiegegevens verwerken.
  De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6(1) b) AVG als onderdeel van de contractuele relatie met u als klant.

  Virtuele assistent (Aida)

  De chatbot wordt gebruikt om te communiceren met klanten naast de standaard klantenservicekanalen zoals de telefoon, e-mail en sociale media.  Klanten kunnen zendingen volgen via de chatbot en contactinformatie opvragen van de DGF-vestigingen (wereldwijd).  De chatbot is beschikbaar via twee kanalen: web (de website DHL.com) en WhatsApp. De enige door u verstrekte persoonlijke informatie is uw werktelefoonnummer en zal in de eerste plaats verwerkt worden voor het vervullen van de contractuele relatie in overeenstemming met Art. 6(1) b) AVG. De verzamelde persoonsgegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden.

  Uitvoering van een contract

  Om contractuele redenen hebben DHL Global Forwarding en DHL Freight ook persoonsgegevens nodig voor het verlenen van hun diensten en voor het voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de met u overeengekomen contractuele afspraken. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor uit uitvoeren van een (vervoers-)contract, afleverbewijs, beheer van klantgegevens, afhandelen van betalingen en in voorkomend geval het beoordelen van de kredietwaardigheid. Bepaalde gegevens van zendingen worden ook aan de autoriteiten van het land van doorvoer of bestemming verstrekt ten behoeve van het vereffenen van douane- en belastingheffingen of voor veiligheidscontroles, zoals vereist door de wetgeving van dat land. De verstrekte informatie omvat normaliter: naam en adres van verzender, naam, adres en handtekening van ontvanger, naam en adres van de betalende partij, omschrijving van de goederen, aantal stuks, gewicht en waarde van de zending.

  De rechtsgrondslag is Art. 6 (1) b) AVG, omdat de verwerking plaatsvindt voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent en Art. 6. (1) c) AVG, omdat de verwerking noodzakelijk is voor naleving van wettelijke verplichtingen.

  Verwerking voor reclamedoeleinden

  Als u een bestaande klant bent van DHL Global Forwarding of DHL Freight, zullen uw postgegevens (bijv. naam, adres) verwerkt worden om contact met u te kunnen opnemen voor het aan u verstrekken van de meest recente informatie over onze aanbiedingen, nieuws, producten en diensten.

  Als u zich daarnaast aanmeldt voor ons marketing- en promotiemateriaal (met inbegrip van nieuwsbrieven), verwerken we hiervoor uw persoonsgegevens, bijv. naam, e-mailadres en telefoonnummer. Ook kunnen we contact opnemen voor marktonderzoek, met inbegrip van klanttevredenheidsonderzoeken met betrekking tot de bovengenoemde diensten en producten. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6(1) a) AVG.

  U kunt u te allen tijde afmelden voor het via e-mail ontvangen van informatie en nieuws door op “Afmelden” onderaan de e-mail te klikken. ok kunt u te allen tijde uw toestemming voor de toekomst intrekken via het volgende contactadres: mydhli@dhl.com.

  Waar wettelijk toegestaan, afgezien van een bestaande toestemming, zullen we uw e-mailadres uitsluitend verwerken om u van informatie te kunnen voorzien over de eigen, soortgelijke producten en diensten van DHL Global Forwarding en DHL Freights.  

  De verwerking van persoonsgegevens voor eigen direct marketing-doeleinden wordt uitgevoerd in het kader van het gerechtvaardigd belang van DHL Global Forwarding of DHL Freight. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Voor het uitoefenen van uw recht kunt u eenvoudig contact opnemen met mydhli@dhl.com. De rechtsgrondslag voor de bovenstaande verwerking is Art. 6 (1) f) AVG.

  Indien u bezwaar maakt of zich afmeldt voor onze marketing- en promotiediensten, zullen de betreffende gegevens geblokkeerd worden en niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt worden.

  Uitvoeren van onze klantenquête

  Indien u ervoor kiest om onze vrijwillige feedbackenquête in te vullen, zullen uw persoonlijke reacties aan uw account gekoppeld worden, ter verbetering van onze dienstverlening aan u. De resultaten van de enquête zullen gebruikt worden voor het verbeteren van onze dienstverlening. Alle gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.

  De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1) a) AVG, toestemming.

  We zullen deze gegevens verwijderen zodra het doel waarvoor ze verzameld werden niet meer bestaat.

  Exportcontrole- en sanctiewetten en -regels

  Bij het verlenen van haar diensten dient DHL zich aan van toepassing zijnde exportcontrole- en sanctiewetten en regels te houden. Daarom dient DHL maatregelen te nemen om te voorkomen dat klanten, geadresseerden, afzenders of enige andere door haar Klant gecontracteerde derde (hierna te noemen “Persoon”) toegang verkrijgt tot diensten van DHL wanneer van deze Persoon bekend is dat hij in toepasselijke Exportwetten op een zwarte lijst voorkomt als een verboden of uitgesloten partij.

  DHL checkt regelmatig namen, contactgegevens en verstrekte informatie tegen sanctielijsten en zwarte lijsten. In het geval van een vermoeden dat een Persoon op een dergelijke lijst staat, zal DHL haar dienstverlening tijdelijk opschorten en behoudt DHL zich het recht voor om rechtstreeks contact met een dergelijke Persoon op te nemen voor de verificatie van de identiteit. Waar dergelijke activiteiten met verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen, baseert DHL zich op Exportwetten in samenhang met Art. 6 (1) c) AVG en het gerechtvaardigd belang van DHL volgens Art. 6 (1) f) AVG bij het minimaliseren van risico’s, het vermijden van overtredingen van de Exportwetten en ter behoud van onze douanestatus als vergunninghoudend bedrijf.

 • Deze website gebruikt cookies en soortgelijke technologie (hierna 'technologie' genoemd) die ons in staat stellen om bijvoorbeeld te bepalen hoe vaak onze internetpagina's worden bezocht, wat het aantal bezoekers is, om onze aanbiedingen aan te passen voor maximum gemak en efficiëntie, en om onze marketingactiviteiten te ondersteunen.

  Wanneer u onze website bezoekt, wordt u door middel van een Privacy Preference Center geïnformeerd dat de technisch vereiste cookies zijn ingeschakeld en dat daarnaast uw toestemming nodig is voor het gebruik van bepaalde technologieën, zoals analytische cookies of vergelijkbare technologieën.

  De verwerking van gegevens door middel van technisch noodzakelijke cookies is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang op grond van Art. 6 (1) f) AVG om ervoor te zorgen dat u onze website op de best mogelijke manier kunt gebruiken, dat de website juist werkt en om een prettige en probleemloze gebruikerservaring te kunnen garanderen. Deze soorten cookies worden uitsluitend opgeslagen voor de duur van uw bezoek aan onze website. Ze worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit.

  Daarnaast wordt u via het Privacy Preference Center geïnformeerd dat we gebruikmaken van andere technologieën (prestatie-, functionele of analytische technologieën) om informatie op te slaan over bezoekers die herhaaldelijk een van onze pagina's bezoeken. Het doel van het gebruik van de technologieën is om u optimaal gebruikersadvies te kunnen geven en u te kunnen "herkennen" en daardoor (voor zover mogelijk) gediversifieerde internetpagina's en nieuwe inhoud te kunnen aanbieden tijdens herhaaldelijk gebruik. Deze technologieën worden alleen verwerkt op grond van uw eerder gegeven toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) a) AVG.

  Er is meer informatie beschikbaar in het Privacy Preference Center waaronder de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.

  Niettegenstaande de informatie in het Preference Center en alleen als u toestemming heeft gegevens voor het gebruik van cookies en andere technologie zoals hierboven beschreven, gebruiken we deze ook voor onderstaande doeleinden.

 • Onze website maakt gebruik van Hotjar, analysesoftware van Hotjar Ltd. (“Hotjar”) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian’s Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Europa).

  Met Hotjar is het mogelijk om het gebruiksgedrag op onze website te meten en te evalueren (klikken, muisbewegingen, scrollafstanden enz.) De door de “Trackingdode” en de “Cookie” van uw bezoek aan onze website gegenereerde informatie zal doorgegeven worden aan de servers van Hotjar in Ierland en daar opgeslagen worden. 

  De trackingcode verzamelt de volgende informatie:

  1. Apparaatafhankelijke gegevens

  De volgende informatie kan worden vastgelegd door uw apparaat en uw browser: 

  • Het IP-adres van uw apparaat (in een anoniem formaat verzameld en opgeslagen) 
  • Uw e-mailadres, met inbegrip van uw voor- en achternaam, mits u dit verstrekt hebt via onze website 
  • Schermgrootte van uw apparaat 
  • Apparaattype en browserinformatie 
  • Geografische locatie (uitsluitend het land) 
  • De taal van voorkeur waarin onze website getoond wordt 
  • Gebruikersinteracties 
  • Muisgegevens (beweging, positie en kliks) 
  • Toetsaanslag  

  2. Loggegevens

  De volgende gegevens worden automatisch door onze servers gegenereerd wanneer Hotjar gebruikt wordt:

  • Verwijzend domein 
  • Bezochte pagina’s 
  • Geografische locatie (uitsluitend het land)
  • De taal van voorkeur waarin onze website getoond wordt
  • Datum en tijdstip waarop toegang tot de website werd verkregen    

  Hotjar zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over het gebruik te genereren, en voor andere diensten die verband houden met het gebruik van de website en internet-evaluatie van de website. Hotjar maakt ook gebruik van diensten van derden zoals Adobe Analytics en Optimizely voor het verlenen van diensten. Deze derden kunnen informatie opslaan die uw browser stuurt tijdens uw bezoek aan de website, zoals cookies of IP-verzoeken. Meer informatie over hoe gegevens van Adobe Analytics en Optimizely gebruikt en opgeslagen worden kunt u vinden in hun respectieve privacybeleid.

  Door verder te gaan met het gebruik van deze site geeft u toestemming voor bovengenoemd gebruik van de gegevens door Hotjar en zijn derden in het kader van dit privacybeleid.

  De cookies die Hotjar gebruikt, hebben een verschillende “levensduur”; sommige blijven tot 365 dagen bestaan, andere blijven slechte geldig voor de duur van een bezoek.

  In het volgende overzicht vindt u gedetailleerde informatie over alle cookies die op websites van DHL worden gebruikt. Klik op de volgende knop voor meer informatie:

  Cookie-instellingen

 • DHL zal uw persoonsgegevens niet delen, verkopen, doorgeven of op enige andere wijze verspreiden aan derden, tenzij dit door de wet of voor het doel van de overeenkomst is vereist, of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Zo kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn uw adres- en bestelgegevens aan onze leveranciers door te geven wanneer u producten bestelt. Aanvullende informatie over gegevensbescherming in specifieke services en producten is beschikbaar in de relevante klantenportal.

  Externe serviceproviders die namens ons gegevens verwerken, zijn contractueel gehouden om strikte vertrouwelijkheid te garanderen zoals vastgelegd in Art. 28 GDPR. DHL blijft verantwoordelijk om de veiligheid van uw gegevens in dergelijke omstandigheden te waarborgen. De serviceproviders volgen de instructies van DHL, en dit wordt gewaarborgd door technische en organisatorische maatregelen, evenals door middel van steekproeven en controles.

 • Afgezien van het recht om uw gegevens te verkrijgen, hebt u de volgende rechten:

  • U kunt opvragen welke persoonsgegevens worden opgeslagen.
  • U kunt een verzoek indienen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren, verwijderen of blokkeren, op voorwaarde dat deze acties wettelijk zijn toegestaan en voldoen aan bestaande contractuele voorwaarden. 
  • U kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die u hebt verstrekt, in een gestructureerde, veelgebruikte en in machinevorm leesbare indeling te ontvangen. 
  • U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie. Klik  hier om uw bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming te vinden.

  Recht van bezwaar

  Het recht op bezwaar geldt voor alle verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op Art. 6 (1) f) GDPR.

  Om uw recht uit te oefenen, hoeft u alleen contact met ons op te nemen via de contactgegevens die worden vermeld onder "Contact".

 • DHL neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of misbruik. Uw gegevens worden bijvoorbeeld in een veilige werkomgeving opgeslagen, die niet toegankelijk is voor het publiek. In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens met SSL-technologie (Secure Socket Layer) gecodeerd wanneer ze worden verzonden. Dit betekent dat een goedgekeurde codeerprocedure wordt gebruikt voor de communicatie tussen uw computer en de DHL-servers, op voorwaarde dat uw browser SSL ondersteunt. Wanneer u per e-mail contact wilt opnemen met DHL, willen we u erop wijzen dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet kan worden gegarandeerd. De inhoud van e-mailberichten kan worden gelezen door derden. We raden u daarom aan om vertrouwelijke informatie uitsluitend per post naar ons te sturen.

 • DHL Global Forwarding en DHL Freight behouden zich het recht voor om hun Privacyverklaring te allen tijde met of zonder aankondiging vooraf te wijzigen. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht. Door gebruik te maken van de websites van DHL gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

  Deze verklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 25 juni 2023.

  Privacyverklaring DHL Group

  Het "Privacybeleid gegevens DHL Group" regelt de groepsbrede normen voor gegevensverwerking, met speciale aandacht voor de zogenaamde doorgifte van gegevens naar derde landen, dat wil zeggen de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU die geen adequaat niveau van gegevensbescherming kennen. Als u meer wilt weten over het gegevensbeschermingsbeleid van DPDHL, gebruik dan de volgende link:

  Privacybeleid gegevens DHL Group Downloaden

  DHL Informatiediensten

  ISO-certificaat Azië-Pacific 2016 Downloaden
  ISO-certificaat Europa 2018 Downloaden

  California Consumer Privacy Act (“CCPA”)