Navigatie en inhoud

Beste gebruiker,

U bezoekt deze pagina met een browser. Dit levert mogelijk niet de meest optimale ervaring op.

U kunt doorgaan, maar als u de beste ervaring wilt met deze pagina adviseren wij gebruik te maken van Edge, Firefox en Chrome.

U bent in  België
of Selecteer een andere locatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN – ‘myDHLi’ PORTAL

 1. DHL Global Forwarding Management GmbH, hierna te noemen “DHL Global Forwarding”, biedt een portal (hierna “myDHLi”) aan Klanten (hierna “Klanten”), hetzij een ondernemer of een namens een bedrijf handelende werknemer, om op de eenvoudigst mogelijke wijze niet-bindende offertes aan te kunnen vragen, vervoersdiensten te kunnen boeken, zendingen te kunnen volgen en om verdere diensten te kunnen verzoeken door middel van de in myDHLi verstrekte functies (alle tezamen de “Functies”).
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot het gebruik van myDHLi en zijn Functies. Aanvullende, door Klant afzonderlijk te accepteren, voorwaarden kunnen van toepassing zijn voor het volledig kunnen gebruiken van myDHLi als geregistreerde klant of voor het gebruik van bepaalde Functies. Alle door DHL Global Forwarding of hiermee verbonden ondernemingen (“DHL”) verleende vervoersdiensten zijn onderworpen aan de Voorwaarden met betrekking tot vervoersdiensten van het betreffende bedrijf van DHL dat de dienst aanbiedt.
 3. Klanten die volledig gebruik wensen te maken van myDHLi en de Functies dienen hun door DHL Global Forwarding op verzoek van Klant verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Voorwaarde voor het verkrijgen van een gebruikersnaam en wachtwoord is het sluiten van een Klantcontract met DHL.
 4. In de QUOTE + BOOK-Functie gegenereerde offertes zijn niet bindend en vormen geen contract voor Vervoersdiensten van DHL (hierna “Vervoersdiensten”). Het sluiten van een contract voor Vervoersdiensten vereist acceptatie door de betreffende entiteit van DHL van een bindend aanbod, dat Klant kan indienen door het selecteren en boeken van een dienst in de QUOTE + BOOK-Functie.
 5. Klanten mogen myDHLi enkel gebruiken voor de in lid 1 vermelde doelen die verband houden met DHL Global Forwarding. Het is Klant verboden om (a) enig kenmerk, functionaliteit of veiligheidscontrole van myDHLi en de Functies te wijzigen, ermee te knoeien of deze uit te schakelen; (b) enig beschermingsmechanisme van myDHLi en zijn Functies te overrulen, te vermijden, te omzeilen, te verwijderen, te deactiveren of op een andere wijze te omzeilen, of (c) de broncode, onderliggende ideeën, algoritmes, structuur of organisatievorm van myDHLi en de Functies te reverse-engineeren, decompileren, demonteren of af te leiden.
 6. Klant accepteert dat het DHL Global Forwarding vrijstaat om te allen tijde naar eigen goeddunken de Functies en myDHLi te wijzigen of door een andere Oplossing te vervangen.
 7. DHL Global Forwarding behoudt zich het recht voor om het gebruik van enige Functie en/of Content op enig moment te wijzigen en/of te beperken, in het bijzonder als (a) Functies en/of Content gewijzigd of stopgezet worden, of (b) Klant de Gebruiksvoorwaarden voor myDHLi heeft geschonden, of (c) onderhoud uitgevoerd dient te worden. Klant stemt ermee in dat DHL Global Forwarding niet aansprakelijk is jegens Klant of een derde voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Functies en/of Content.
 8. Alle gegevens, teksten, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, databases, handelsmerken, logo’s en computercode (“Content”), met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, selectie, uitdrukkingswijze, uitstraling en ordening van dergelijke Content in myDHLi zijn het eigendom van of gelicentieerd door DHL Global Forwarding en worden beschermd door auteursrechten, merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden of in de Functie mag geen enkel deel van myDHLi of de Content op welke manier dan ook worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, doorgegeven of doorgezonden naar enige andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of verspreiding of anderszins worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van DHL Global Forwarding.
 9. Klant is verantwoordelijk voor alle via myDHLi uitgevoerde activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot andere kennisgevingsfunctionaliteiten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van mededinging en gegevensbescherming. In het bijzonder dient Klant de toestemming van de geadresseerde te verkrijgen alvorens gebruik te maken van de functies “Delen” of “Boeken”. Op verzoek van DHL Global Forwarding dient Klant bewijs van deze toestemming aan DHL Global Forwarding te verstrekken. Klant verzekert dat hij of zij de wettelijke verplichtingen naleeft aangaande de persoonsgegevens die aan DHL Global Forwarding worden verstrekt, inclusief gegevens van de ontvanger, als deze nodig zijn voor transport, levering en logistieke diensten, zoals bijv. naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De Klant moet ontvangers informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden, inclusief verwerking voor een afleverbewijs. Klant mag geen offertes naar concurrenten van DHL doorsturen. Concurrenten van DHL worden gedefinieerd als elk Bedrijf dat vrachtvervoer en hiermee verband houdende logistieke diensten aanbiedt.
 10. Klant dient de aan hem toegewezen gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden, te beschermen tegen toegang door onbevoegde derden en deze niet aan onbevoegde gebruikers bekend te maken. Enkel personen die toegang tot myDHLi nodig hebben voor het ten behoeve van Klant gebruiken van de Functies dienen hiertoe door Klant bevoegd te worden (“bevoegd gebruiker”). Klant dient de bevoegde gebruikers te informeren over hun verplichtingen en soortgelijke toezeggingen van de bevoegde gebruikers te verkrijgen. Klant stemt ermee in om DHL Global Forwarding onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van het account of wachtwoord van Klant of iedere andere inbreuk op de beveiliging.
 11. Klant dient alle noodzakelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat Klant geen computervirussen, wormen of andere programma’s doorstuurt of ontvangt die welke systemen, gegevens of informatie dan ook van DHL Global Forwarding kunnen schaden, storen, onderscheppen of onteigenen, of hiervoor bedoeld zijn.
 12. Klant dient ervoor te zongen dat alle informatie die hij via myDHLi aan DHL verstrekt volledig, juist en accuraat is. Klant is als enige verantwoordelijk voor alle schade of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van valse of onjuiste of onvolledige informatie.
 13. DHL zal door Klant in myDHLi verstrekte persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de “Privacyverklaring” in de footer van de website. myDHLi kan links naar andere websites van onafhankelijke derden bevatten (“Gelinkte Sites”). DHL Global Forwarding heeft geen zeggenschap over deze Gelinkte Sites, is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft de inhoud van dergelijke Gelinkte Sites niet, met inbegrip van alle in dergelijke Gelinkte Sites opgenomen informatie of materialen.
 14. De diensten en informatie in myDHLi worden verstrekt in de staat waarin deze zich bevinden op het moment van gebruik (“as is”). Voor zover wettelijk toegestaan wijst DHL Global Forwarding alle garanties af, of deze nu uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of andersoortig zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, niet-schending van rechten van derden en geschiktheid voor een bepaald doel. DHL en de met haar verbonden ondernemingen of agenten doen geen toezeggingen en geven geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid, veiligheid of tijdigheid van de op of via myDHLi verstrekte diensten, content of informatie. Geen enkele via myDHLi verkregen informatie creëert een garantie die niet uitdrukkelijk door DHL in deze voorwaarden vermeld is.
 15. Voor zover wettelijk toegestaan zullen DHL Global Forwarding, de met haar verbonden ondernemingen of agenten aansprakelijk zijn voor incidentele, indirecte, exemplaire, straf- en gevolgschade, gederfde winsten, of schade als gevolg van (a) verloren gegevens of bedrijfsonderbreking vanwege het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik myDHLi, of (b) misbruik van myDHLi door een werknemer van Klant die niet bevoegd is om myDHLi te gebruiken, ongeacht of dit gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad, strafbaar feit of enig ander wettelijk principe, en ongeacht of DHL op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van zulke schade. Zonder beperking van het voorgaande en voor zover wettelijk toegestaan zal de totale aansprakelijkheid van DHL voor enige vorm van (directe of andere) schade of verlies, ongeacht de vorm van de rechtsprocedure of vordering, gebaseerd op contract, onrechtmatige daad of anders, in geen enkel geval meer bedragen dan EUR 100. Voor zover wettelijk toegestaan zijn de in deze voorwaarden genoemde rechtsmiddelen exclusief en beperkt tot degenen die uitdrukkelijk in deze voorwaarden genoemd worden.
 16. Klant vrijwaart DHL hierbij zo volledig mogelijk voor alle aansprakelijkheid, kosten, eisen, rechtsvorderingen, schadevergoedingen en kosten die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met de schending door Klant van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden.
 17. DHL Global Forwarding kan te allen tijde naar eigen goeddunken het gebruik van myDHLi door Klant opschorten. In het geval van een dergelijke opschorting dient Klant (a) onmiddellijk het huidige gebruik van myDHLi te staken, en (b) myDHLi en zijn functies in de toekomst niet meer te gebruiken. Klant stemt ermee in dat DHL Global Forwarding niet aansprakelijk is jegens Klant of enige derde voor een opschorting van hun toegang tot myDHLi.
 18. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Duits recht.
 19. DHL Global Forwarding kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien. DHL Global Forwarding stelt Klant in tekstvorm op de hoogte van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden. De wijzigingen worden van kracht en de contractuele relatie wordt voortgezet onder de gewijzigde voorwaarden als Klant de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden bevestigt wanneer deze de volgende keer inlogt op zijn account (voor de inlogversie) of door het aanvinken van het acceptatievakje van de Gebruiksvoorwaarden (voor de QUOTE + BOOK-Functie).

Versie 16 november 2022