Di chuyển và Nội dung

Người dùng thân mến,

Bạn đang truy cập trang này bằng một trình duyệt, mà nó có thể không mang lại trải nghiệm tối ưu nhất.

Bạn vẫn có thể tiếp tục, nhưng để trải nghiệm trang này tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Edge, Firefox và Chrome.

Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn một địa điểm khác

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều Khoản Sử Dụng – CỔNG THÔNG TIN ‘myDHLi’

 1. DHL Global Forwarding Management GmbH, sau đây được gọi là “DHL Global Forwarding”, cung cấp một cổng thông tin (sau đây gọi là “myDHLi”) cho Khách hàng (sau đây gọi là “Khách hàng”), cho dù là một doanh nhân hay một nhân viên đại diện cho một doanh nghiệp, để yêu cầu báo giá không ràng buộc về pháp lý, đặt dịch vụ vận chuyển, theo dõi lô hàng và yêu cầu các dịch vụ đơn giản tối đa khác bằng cách áp dụng các chức năng được cung cấp trong myDHLi (tất cả cùng là “Chức năng”).
 2. Các điều khoản này sẽ được áp dụng dựa trên việc sử dụng myDHLi và các Chức năng của cổng thông tin này. Có thể áp dụng các điều khoản bổ sung (được Khách hàng chấp nhận riêng) để sử dụng toàn bộ myDHLi với tư cách là khách hàng đã đăng ký hoặc sử dụng một số Chức năng nhất định. Tất cả dịch vụ vận chuyển do DHL Global Forwarding hoặc các công ty liên kết với nó (“DHL”) cung cấp đều phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện về dịch vụ vận chuyển của Công ty DHL tương ứng cung cấp dịch vụ.
 3. Khách hàng muốn sử dụng toàn bộ myDHLi và các Chức năng phải nhập tên người dùng và mật khẩu do DHL Global Forwarding cung cấp, nếu Khách hàng yêu cầu. Điều kiện tiên quyết để có được tên người dùng và mật khẩu là ký kết hợp đồng Khách hàng với DHL.
 4. Các báo giá được tạo trong phần Chức năng BÁO GIÁ + ĐẶT DỊCH VỤ không có sự ràng buộc về pháp lý và không cấu thành hợp đồng về Dịch vụ vận chuyển DHL (sau đây gọi là “Dịch vụ vận chuyển”). Việc ký kết hợp đồng Dịch vụ vận chuyển cần được chấp thuận đối với đề nghị ràng buộc về của đơn vị DHL tương ứng mà Khách hàng có thể gửi bằng cách chọn và đặt dịch vụ trong phần Chức năng BÁO GIÁ + ĐẶT DỊCH VỤ.
 5. Khách hàng sẽ chỉ sử dụng myDHLi vào các mục đích liên quan đến DHL Global Forwarding được nêu trong đoạn 1. Khách hàng không được phép (a) sửa đổi, can thiệp, vô hiệu hóa bất kỳ tính năng, chức năng hoặc chế độ kiểm soát bảo mật nào của myDHLi và Chức năng; (b) hủy bỏ, tránh, bỏ qua, xóa, hủy kích hoạt hoặc phá vỡ bất kỳ cơ chế bảo vệ nào của myDHLi và các chức năng của myDHLi, hoặc (c) thiết kế đảo ngược, giải mã, tháo rời hoặc lấy mã nguồn, ý tưởng cơ bản, thuật toán, cấu trúc hoặc hình thức tổ chức của myDHLi và các Chức năng.
 6. Khách hàng chấp nhận rằng DHL Global Forwarding có quyền tự do sửa đổi các Chức năng và myDHLi hoặc thay thế bằng một Giải pháp khác tùy ý bất kỳ lúc nào.
 7. DHL Global Forwarding có quyền thay đổi và/hoặc giới hạn việc sử dụng bất kỳ Chức năng và/hoặc Nội dung nào vào bất kỳ thời điểm nào, đặc biệt nếu (a) Chức năng và/hoặc Nội dung được sửa đổi hoặc ngừng tiếp tục hoặc (b) Khách hàng đã vi phạm Điều khoản sử dụng của myDHLi hoặc (c) sắp tiến hành công việc bảo trì. Khách hàng đồng ý rằng DHL Global Forwarding sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ nội dung sửa đổi, hành động tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Chức năng và/hoặc Nội dung nào.
 8. Tất cả dữ liệu, văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu, biểu trưng và mã máy tính (“Nội dung”) bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, cách diễn đạt, “giao diện” và cách sắp xếp Nội dung đó trong myDHLi được sở hữu hoặc cấp phép bởi DHL Global Forwarding và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này hoặc trong Chức năng, không được phép sao chép, tái tạo, tái xuất bản nội dung đã tải lên, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào một phần của myDHLi và Nội dung tới bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web hoặc phương tiện nào khác để xuất bản hoặc phân phối hay sử dụng theo cách khác mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của DHL Global Forwarding.
 9. Khách hàng chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện qua myDHLi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chức năng thông báo khác theo luật cạnh tranh và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Đặc biệt, Khách hàng phải có được sự đồng ý của người nhận trước khi họ sử dụng các chức năng “Chia sẻ” hoặc “Đặt chỗ”. Theo yêu cầu của DHL Global Forwarding, Khách hàng sẽ cung cấp cho DHL Global Forwarding bằng chứng về sự đồng ý. Khách hàng đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến dữ liệu cá nhân được cung cấp cho DHL Global Forwarding, bao gồm dữ liệu người nhận hàng khi được yêu cầu đối với các dịch vụ vận chuyển, giao hàng và kho vận, chẳng hạn như tên, địa chỉ, email và số điện thoại. Khách hàng phải thông báo cho người nhận hàng về việc xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích đã đề cập bên trên, bao gồm xử lý bằng chứng giao hàng. Khách hàng không được phép chuyển tiếp bất kỳ báo giá nào cho các Đối thủ cạnh tranh của DHL. Các đối thủ cạnh tranh của DHL được định nghĩa là bất kỳ Công ty nào cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa và hậu cần liên quan.
 10. Khách hàng phải giữ bí mật tên người dùng và mật khẩu được chỉ định bí mật, không để các bên thứ ba truy cập trái phép và không tiết lộ cho những người dùng trái phép. Chỉ những người có nhu cầu truy cập myDHLi để sử dụng các Chức năng thay mặt cho Khách hàng mới được Khách hàng cho phép (“người dùng được ủy quyền”). Khách hàng phải thông báo cho người dùng được ủy quyền về các nghĩa vụ của họ và sẽ nhận được cam kết tương ứng từ người dùng được ủy quyền. Khách hàng đồng ý thông báo cho DHL Global Forwarding ngay lập tức về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của Khách hàng hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác.
 11. Khách hàng sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để đảm bảo rằng Khách hàng không truyền hoặc nhận bất kỳ vi-rút máy tính, sâu hoặc các chương trình khác có thể hoặc được thiết kế để làm hỏng, can thiệp, chặn đứng hoặc chiếm đoạt bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào của DHL Global Forwarding.
 12. Khách hàng phải đảm bảo rằng tất cả thông tin mà họ cung cấp cho DHL qua myDHLi là đầy đủ, đúng đắn và chính xác. Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc hậu quả nào có thể phát sinh từ việc sử dụng thông tin sai lệch hoặc không chính xác hoặc không đầy đủ.
 13. DHL sẽ xử lý dữ liệu cá nhân do Khách hàng cung cấp trong myDHLi theo “Thông báo về Quyền riêng tư” ở phần chân trang của trang web. myDHLi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba độc lập khác (“Trang được liên kết”). Các Trang được liên kết này không thuộc quyền kiểm soát của DHL Global Forwarding và DHL Global Forwarding không chịu trách nhiệm cũng như không xác nhận nội dung của các Trang được liên kết, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có trong các Trang được liên kết đó.
 14. Các dịch vụ và thông tin trong myDHLi được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng". DHL Global Forwarding, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, từ chối mọi bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở những bảo đảm ngụ ý về khả năng tiêu thụ, không vi phạm quyền và sự tương ứng của bên thứ ba đối với một mục đích cụ thể. DHL, các chi nhánh hoặc đại lý của DHL không tuyên bố hoặc bảo đảm về tính chính xác, đầy đủ, bảo mật hoặc kịp thời của các dịch vụ, nội dung hoặc thông tin được cung cấp trên hoặc thông qua myDHLi. Không có thông tin nào thu được qua myDHLi có thể dẫn tới sự đảm bảo nào không được DHL nêu rõ trong các điều khoản này.
 15. 15.Trong phạm vi pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, DHL Global Forwarding, các chi nhánh hoặc đại lý của DHL sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, gián tiếp, vô tình, mang tính trừng phạt và hậu quả nào, tổn thất lợi nhuận hoặc thiệt hại do (a) việc mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh hoặc mặt khác là do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng myDHLi hoặc (b) việc sử dụng myDHLi sai mục đích bởi bất kỳ nhân viên nào của Khách hàng không được phép sử dụng myDHLi, cho dù là dựa trên sự bảo đảm, hợp đồng, sai sót, hành vi phạm pháp, hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, đồng thời DHL có thể được thông báo hoặc không được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy. Không chỉ giới hạn tại những điều đã nói ở trên, trong phạm vi luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của DHL đối với bất kỳ thiệt hại nào (trực tiếp hay theo cách khác) hoặc tổn thất liên quan đến bất kỳ hình thức hành động hoặc yêu cầu nào, dù là dựa trên hợp đồng, sai sót hoặc nguyên nhân khác, vượt quá 100 EURO. Trong phạm vi luật pháp cho phép, các biện pháp khắc phục được nêu trong các điều khoản này là riêng biệt và được giới hạn trong những nội dung được quy định rõ ràng trong các điều khoản này.
 16. Theo đó, khách hàng bồi thường cho DHL ở mức độ tối đa đối với bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân của hành động, thiệt hại và chi phí phát sinh từ hành động hoặc theo bất kỳ cách nào có liên quan đến việc vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này do Khách hàng gây nên.
 17. DHL Global Forwarding có thể tự quyết định tạm ngừng việc sử dụng myDHLi của Khách hàng bất cứ lúc nào. Sau khi tạm ngừng như vậy, Khách hàng sẽ (a) ngay lập tức ngừng sử dụng myDHLi và (b) không được sử dụng myDHLi cùng các chức năng của myDHLi trong tương lai. Khách hàng đồng ý rằng DHL Global Forwarding sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc tạm ngừng quyền truy cập của họ vào myDHLi.
 18. Các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh theo luật pháp của Đức.
 19. DHL Global Forwarding có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào. DHL Global Forwarding sẽ thông báo dưới dạng văn bản cho Khách hàng về bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản sử dụng này. Các thay đổi sẽ có hiệu lực và hợp đồng sẽ tiếp tục theo các điều kiện đã thay đổi nếu Khách hàng xác nhận Điều khoản sử dụng đã thay đổi khi họ đăng nhập vào tài khoản của mình vào lần tiếp theo đối với phiên bản đã đăng nhập hoặc thông qua việc chấp nhận Điều khoản sử dụng về Chức năng Báo giá + Đặt dịch vụ.

Phiên bản ngày 16 tháng 11 năm 2022