Di chuyển và Nội dung

Người dùng thân mến,

Bạn đang truy cập trang này bằng một trình duyệt, mà nó có thể không mang lại trải nghiệm tối ưu nhất.

Bạn vẫn có thể tiếp tục, nhưng để trải nghiệm trang này tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Edge, Firefox và Chrome.

Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn một địa điểm khác

NHÃN THEO DÕI VẬN CHUYỂN DHL

DHL Express

 • Chỉ 10 ký tự số
 • HOẶC bắt đầu bằng 000, JJD01, JJD00, JVGL hoặc tương tự.
 • Ví dụ: 1234567890 hoặc JJD0099999999

DHL eCommerce

 • Thường bắt đầu bằng GM, LX, RX hoặc tối đa năm chữ cái.
 • ID có thể dài từ 10 đến 39 ký tự.
 • Ví dụ: GM99999999999 hoặc 999999999999999999

DHL Parcel

 • Bắt đầu bằng 3S, JVGL hoặc JJD
 • Ví dụ: 3SBCC000123456 hoặc JVGL9999999999

DHL Global Forwarding

 • Chỉ 7 ký tự số
  Ví dụ: 1234567
 • Bắt đầu bằng 1 chữ số, tiếp theo là 2 chữ cái và 4 đến 6 chữ số
  Ví dụ: 1AB12345
 • Bắt đầu bằng 3 đến 4 chữ cái
  Ví dụ: ABC123456
 • Bắt đầu bằng mã 3 ký tự số của hãng vận tải, tiếp theo là dấu gạch nối (-), sau đó là số masterbill 8 ký tự số.
  Ví dụ: 123-12345678

DHL Freight

 • Mã Đơn hàng: bắt đầu bằng 2 đến 3 chữ cái, tiếp theo là dấu gạch ngang (-), 2 đến 3 chữ cái, dấu gạch ngang (-) và 7 chữ số.
  Ví dụ: ABC-DE-1234567
 • Bắt đầu bằng 4 chữ số, tiếp theo là dấu gạch ngang (-) và 5 chữ số
  Ví dụ: 1234-12345
 • Chỉ có chữ số, có độ dài bằng 9, 10 hoặc 14
  Ví dụ: 123456789